Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle

doc
Số trang Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle 70 Cỡ tệp Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle 278 KB Lượt tải Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle 0 Lượt đọc Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle 9
Đánh giá Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Khối lượng thông tin đồ sộ do khách hàng ngành Điện lớn và gia tăng nhanh. Bảo đảm ổn định của hệ thống trước những thay đổi của chính sách giá điện, thuế, quy hoạch dân cư Giảm rủi ro về tính tin cậy của dữ liệu. Là nền tảng để phát triển các ứng dụng trong hệ thống. Là cơ sở để kết nối, chia sẻ tài nguyên với các hệ thống khác. | Maõ ñieän keá 7 kyù töï daïng soá; Ngaøy kyù hôïp ñoàng laø ngaøy kyù keát hôïp ñoàng mua baùn söû duïng ñieän giöõa Ngaønh ñieän vaø khaùch haøng (khi coù thay ñoåi caùc thuoäc tính cuûa ñieän keá : heä soá nhaân, maõ giaù bieåu, seõ kyù keát laïi hôïp ñoàng; Ngaøy hieäu löïc laø ngaøy thöïc teá leân khoaùn öôùc tính tieàn mua ñieän khaùch haøng, (ngaøy hieäu löïc coøn ñöôïc duøng khi thay ñoåi caùc thuoäc tính lieân quan ñeán ñieän keá maø khoâng caàn kyù keát laïi hôïp ñoàng – thöôøng söû duïng cho ñieàu chænh hoùa ñôn). Ngaøy göûi phieáu thoâng baùo laø ngaøy ñieän löïc chuyeån phieáu thoâng baùo leân khoaùn öôùc hay thay ñoåi hôïp ñoàng. Phieân+loä trình (ñaõ giaûi thích ôû phaàn phaân tích hieän traïng heä thoáng CSDL hoùa ñôn tieàn ñieän); Caùc khoaûng caùch duøng ñeå tính toån thaát treân löôùi khi cung caáp ñieän qua ñieän keá; tyû soá TU, TI bieán doøng & bieán aùp duøng ñeå tính heä soá nhaân; heä soá nhaân laø heä soá nhaân thöïc teá, soá hoä laø soá hoä gia ñình duøng chung ñieän keá.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.