Qlda CNTT-5-Theodoikiemsoat

pdf
Số trang Qlda CNTT-5-Theodoikiemsoat 20 Cỡ tệp Qlda CNTT-5-Theodoikiemsoat 239 KB Lượt tải Qlda CNTT-5-Theodoikiemsoat 0 Lượt đọc Qlda CNTT-5-Theodoikiemsoat 0
Đánh giá Qlda CNTT-5-Theodoikiemsoat
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 20 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Tin học văn phòng Quản lý dự án CNTT Quản lý dự án phần mềm CNTT Dự án phần mềm CNTT Phần mềm công nghệ thông tin Kiểm soát dự án phần mềm CNTT Quản trị một dự án phần mềm Giáo trình Quản lý dự án quản lý vĩ mô lập kế hoạch tổng thể quản lý phạm vi dự án thất bại Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin Quản lý dự án công nghệ thông tin Quản lý dự án Lỗi thường gặp khi quản lý dự án Qui trình quản lý dự án Đặc trưng của dự án Lập kế hoạch dự án kiểm soát dự án Kết thúc dự án Đặc điểm của dự án CNTT Phương pháp quản lý dự án tài liệu quản lý dự án chuyên đề quản lý dự án Lý thuyết quản lý dự án Quản lý dự án xây dựng Quản lý dự án đầu tư Công nghệ thông tin DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT TT TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI công nghệ phần mềm tài liệu phần mềm giáo trình công nghệ phần mềm kế hoạch quản lý quy trình quản lý Bài giảng Quản lý dự án CNTT quản lý chất lượng Chất lượng dự án Chất lượng phần mềm Cải tiến chất lượng dự án Hệ thống thông tin quản lý Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chiến lược ứng dụng CNTT Hệ thống thông tin Dự án Hệ thống thông tin Xây dựng hệ thống thông tin Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Quản lý kinh tế Quản lý dự án ứng dụng CNTT quản lý dự án phần mềm Giáo dục Đào tạo giáo trình Giáo án Dự án CNTT Lập kế hoạch quản lý tổ chức dự án Quản lý rủi ro Phát triển nhóm Lập kế hoạch làm việc chi tiết Xử lý thông tin quản trị dữ liệu Quản lí dự án Dự án công nghệ thông tin Phân tích phần mềm thiết kế phần mềm Xây dựng phần mềm phương pháp đánh giá Dự án phần mềm phần mềm máy tính luận văn CNTT mẫu luận văn giáo trình IT Luận văn kinh tế đồ án IT mẫu

Tài liệu tương tự

Nội dung

Tham khảo bài thuyết trình 'qlda cntt-5-theodoikiemsoat', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | QuQuảảnn lílí ddựự ánán CôngCông nghnghệệ thôngthông tintin 55 -- TheoTheo dõidõi vàvà kikiểểmm soátsoát ddựự ánán BBảảnn đồđồ bàibài gigiảảngng 1. Tổng quan 2. Kĩ năng 3. Tư duy chiến trao đổi lược về dự án 4. Lập kế 5. Theo dõi và hoạch dự án Kiểm soát dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án 8. Kĩ năng lí dự quản lí chung án Việt Nam 12/19/2004 5-Theo dõi và kiểm soát dự án 2 . TheoTheo dõidõi vàvà kikiểểmm soátsoát ththựựcc hihiệệnn ddựự ánán . KiKiểểmm soátsoát ththựựcc hihiệệnn . KiKiểểmm soátsoát titiếếnn độđộ ddựự ánán . KiKiểểmm soátsoát ngunguồồnn llựựcc . ĐĐiiềềuu phphốốii vàvà theotheo . QuQuảảnn lílí ttổổ chchứứcc vàvà dõidõi ddựự ánán nhânnhân viênviên . KiKiểểmm soátsoát vvấấnn đềđề . QuQuảảnn lílí muamua ssắắmm . ĐĐánhánh giágiá viviệệcc hoànhoàn . KiKiểểmm soátsoát chichi tiêutiêu thànhthành quiqui trìnhtrình . KiKiểểmm soátsoát chchấấtt llượượngng . BáoBáo cáocáo trtrạạngng tháithái . QuQuảảnn lílí vàvà kikiểểmm soátsoát rrủủii dự án dự án roro 12/19/2004 5-Theo dõi và kiểm soát dự án 3 KiKiểểmm soátsoát ththựựcc hihiệệnn ddựự ánán NêuNêu ssứứ mmệệnhnh ccủủaa ngngườườii ququảảnn lílí ddựự ánán: Phần lớn thời gian dự án là pha thực hiện, và phần lớn ngân sách được dùng cho pha này. Chính trong qui trình này mà sứ mệnh của người quản lí dự án được trông đợi nhất. KiKiểểmm soátsoát ththựựcc hihiệệnn ddựự ánán: Ý tưởng cơ bản của quản lí dự án là xây dựng kế hoạch kĩ lưỡng và cố gắng thực hiện dự án như đã lập kế hoạch. Nếu không tiến hành được như kế hoạch thì phải điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục và thay đổi kế hoạch. ThThựựcc hihiệệnn thaythay đổđổii bbảảnn kkếế hohoạạchch: cần xem xét tính hợp lệ và hiệu quả của sự thay đổi 12/19/2004 5-Theo dõi và kiểm soát dự án 4 ĐĐiiềềuu phphốốii vàvà theotheo vvếếtt ddựự ánán HiHiểểuu hihiệệnn trtrạạngng ddựự án:án: nnắắmm hihiệệnn trtrạạngng ddựự án,án, đđiiềềuu phphốốii khikhi cócó ddấấuu hihiệệuu cáicái gìgì .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.