Qlda CNTT-4-Lapkehoachduan

pdf
Số trang Qlda CNTT-4-Lapkehoachduan 45 Cỡ tệp Qlda CNTT-4-Lapkehoachduan 642 KB Lượt tải Qlda CNTT-4-Lapkehoachduan 0 Lượt đọc Qlda CNTT-4-Lapkehoachduan 6
Đánh giá Qlda CNTT-4-Lapkehoachduan
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 45 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Tin học văn phòng Quản lý dự án CNTT Quản lý dự án phần mềm CNTT Dự án phần mềm CNTT Phần mềm công nghệ thông tin Kiểm soát dự án phần mềm CNTT Quản trị một dự án phần mềm Giáo trình Quản lý dự án quản lý vĩ mô lập kế hoạch tổng thể quản lý phạm vi dự án thất bại Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin Quản lý dự án công nghệ thông tin Quản lý dự án Lỗi thường gặp khi quản lý dự án Qui trình quản lý dự án Đặc trưng của dự án Lập kế hoạch dự án kiểm soát dự án Kết thúc dự án Đặc điểm của dự án CNTT Phương pháp quản lý dự án tài liệu quản lý dự án chuyên đề quản lý dự án Lý thuyết quản lý dự án Quản lý dự án xây dựng Quản lý dự án đầu tư Công nghệ thông tin DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT TT TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI công nghệ phần mềm tài liệu phần mềm giáo trình công nghệ phần mềm kế hoạch quản lý quy trình quản lý Bài giảng Quản lý dự án CNTT quản lý chất lượng Chất lượng dự án Chất lượng phần mềm Cải tiến chất lượng dự án Hệ thống thông tin quản lý Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chiến lược ứng dụng CNTT Hệ thống thông tin Dự án Hệ thống thông tin Xây dựng hệ thống thông tin Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Quản lý kinh tế Quản lý dự án ứng dụng CNTT quản lý dự án phần mềm Giáo dục Đào tạo giáo trình Giáo án Dự án CNTT Lập kế hoạch quản lý tổ chức dự án Quản lý rủi ro Phát triển nhóm Lập kế hoạch làm việc chi tiết Xử lý thông tin quản trị dữ liệu Quản lí dự án Dự án công nghệ thông tin Phân tích phần mềm thiết kế phần mềm Xây dựng phần mềm phương pháp đánh giá Dự án phần mềm phần mềm máy tính luận văn CNTT mẫu luận văn giáo trình IT Luận văn kinh tế đồ án IT mẫu

Tài liệu tương tự

Nội dung

Tham khảo bài thuyết trình 'qlda cntt-4-lapkehoachduan', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | QuQuảảnn lílí ddựự ánán CôngCông nghnghệệ thôngthông tintin 44 -- LLậậpp kkếế hohoạạchch ddựự ánán BBảảnn đồđồ bàibài gigiảảngng 1. Tổng quan 2. Kĩ năng 3. Tư duy chiến trao đổi lược về dự án 4. Lập kế 5. Theo dõi và hoạch dự án Kiểm soát dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án 8. Kĩ năng lí dự quản lí chung án Việt Nam 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 2 . KKếế hohoạạchch ddựự ánán . KKếế hohoạạchch phphạạmm vivi . KKếế hohoạạchch muamua ssắắmm . LLậậpp nguyênnguyên ttắắcc phátphát . KKếế hohoạạchch chichi phíphí tritriểểnn hhệệ ththốốngng . KKếế hohoạạchch đảđảmm bbảảoo . XácXác địđịnhnh phphạạmm vivi chchấấtt llượượngng . KKếế hohoạạchch llịịchch bibiểểuu . KKếế hohoạạchch ququảảnn lílí rrủủii . KKếế hohoạạchch ngunguồồnn llựựcc roro . KKếế hohoạạchch ttổổ chchứứcc . TTạạoo rara tàitài liliệệuu kkếế vàvà nhânnhân viênviên hohoạạchch ddựự ánán 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 3 KKếế hohoạạchch phphạạmm vivi HiHiếếnn chchươươngng ddựự ánán –– ChChấấpp nhnhậậnn chínhchính ththứứcc ddựự ánán –– BBốốii ccảảnhnh ccủủaa ddựự ánán –– NhuNhu ccầầuu nghinghiệệpp vvụụ vvớớii ddựự ánán –– MôMô ttảả ddựự ánán –– PhânPhân ccôngông lãnhlãnh đđạạoo ddựự ánán –– CácCác ràngràng bubuộộcc vàvà gigiảả địđịnhnh PhPhạạmm vivi ddựự án:án: – để bắt đầu dự án, cần chuẩn bị “bản mô tả phạm vi dự án” để xác định rõ mục tiêu và phạm vi của dự án và có hiểu biết chung với những người bảo trợ. 12/16/2004 4 - Lập kế hoạch dự án 4 KKếế hohoạạchch phphạạmm vivi (ti(tiếếp)p) NNộộii dungdung ccủủaa bbảảnn “mô“mô ttảả phphạạmm vivi ddựự án”án” ––BBốốii ccảảnhnh ccủủaa ddựự ánán ––NhuNhu ccầầuu nghinghiệệpp vvụụ ccủủaa ddựự ánán ––MMụụcc đđíchích nghinghiệệpp vvụụ chocho ddựự ánán ––LLợợii íchích tàitài chínhchính ccủủaa ddựự ánán ––GiáGiá trtrịị đđíchích ccủủaa ddựự ánán ––PhPhạạmm vivi vàvà phphầầnn ngoàingoài phphạạmm vivi ccủủaa ddựự ánán ––ĐĐiiềềuu kikiệệnn tiêntiên quyquyếết,t, cáccác ràngràng bubuộộcc 12/16/2004
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.