Qlda CNTT-3-Tuduychienluoc

pdf
Số trang Qlda CNTT-3-Tuduychienluoc 34 Cỡ tệp Qlda CNTT-3-Tuduychienluoc 331 KB Lượt tải Qlda CNTT-3-Tuduychienluoc 0 Lượt đọc Qlda CNTT-3-Tuduychienluoc 4
Đánh giá Qlda CNTT-3-Tuduychienluoc
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 34 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Tin học văn phòng Quản lý dự án CNTT Quản lý dự án phần mềm CNTT Dự án phần mềm CNTT Phần mềm công nghệ thông tin Kiểm soát dự án phần mềm CNTT Quản trị một dự án phần mềm Giáo trình Quản lý dự án quản lý vĩ mô lập kế hoạch tổng thể quản lý phạm vi dự án thất bại Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin Quản lý dự án công nghệ thông tin Quản lý dự án Lỗi thường gặp khi quản lý dự án Qui trình quản lý dự án Đặc trưng của dự án Lập kế hoạch dự án kiểm soát dự án Kết thúc dự án Đặc điểm của dự án CNTT Phương pháp quản lý dự án tài liệu quản lý dự án chuyên đề quản lý dự án Lý thuyết quản lý dự án Quản lý dự án xây dựng Quản lý dự án đầu tư Công nghệ thông tin DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT TT TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI công nghệ phần mềm tài liệu phần mềm giáo trình công nghệ phần mềm kế hoạch quản lý quy trình quản lý Bài giảng Quản lý dự án CNTT quản lý chất lượng Chất lượng dự án Chất lượng phần mềm Cải tiến chất lượng dự án Hệ thống thông tin quản lý Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chiến lược ứng dụng CNTT Hệ thống thông tin Dự án Hệ thống thông tin Xây dựng hệ thống thông tin Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Quản lý kinh tế Quản lý dự án ứng dụng CNTT quản lý dự án phần mềm Giáo dục Đào tạo giáo trình Giáo án Dự án CNTT Lập kế hoạch quản lý tổ chức dự án Quản lý rủi ro Phát triển nhóm Lập kế hoạch làm việc chi tiết Xử lý thông tin quản trị dữ liệu Quản lí dự án Dự án công nghệ thông tin Phân tích phần mềm thiết kế phần mềm Xây dựng phần mềm phương pháp đánh giá Dự án phần mềm phần mềm máy tính luận văn CNTT mẫu luận văn giáo trình IT Luận văn kinh tế đồ án IT mẫu

Tài liệu tương tự

Nội dung

Slide trình chiếu Power point về khóa học Quản lý dự án Công Nghệ Thông tin. | QuQuảảnn lílí ddựự ánán CôngCông nghnghệệ thôngthông tintin 33 -- TTưư duyduy chichiếếnn llượượcc vvềề ddựự ánán BBảảnn đồđồ bàibài gigiảảngng 1. Tổng quan 2. Kĩ năng 3. Tư duy chiến trao đổi lược về dự án 4. Lập kế 5. Theo dõi và hoạch dự án Kiểm soát dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án 8. Kĩ năng lí dự quản lí chung án Việt Nam 12/10/2004 3 - Tư duy chiến lược dự án 2 TTưư duyduy chichiếếnn llượượcc vvềề ddựự ánán Tại sao cần tư duy chiến lược về dự án? ThThếế gigiớớii ngàyngày càngcàng ttăăngng phphứứcc ttạạpp,, tínhtính khôngkhông chchắắcc chchắắnn,, xoxoắắnn xuýtxuýt vvớớii nhaunhau VVấấnn đềđề hhắắcc búabúa hhơơnn vàvà ccơơ hhộộii llớớnn hhơơnn TTăăngng ssứứcc épép chuychuyểểnn giaogiao ttốốtt hhơơnn// nhanhnhanh hhơơnn// rrẻẻ hhơơnn NhNhấấnn mmạạnhnh mmớớii vàovào cáccác ddựự ánán,, “TH“THẾẾ GIGIỚỚII DDỰỰ ÁN”ÁN” CácCác côngcông ccụụ ttốốtt hhơơnn chocho viviệệcc đđii ttừừ ýý ttưưởởngng ttớớii hànhhành độđộngng 12/10/2004 3 - Tư duy chiến lược dự án 3 TTưư duyduy chichiếếnn llượượcc vvềề ddựự ánán (t.)(t.) TTưư duyduy chichiếếnn llượượcc vvềề ddựự ánán giúpgiúp NhNhậậnn didiệệnn ““bbứứcc tranhtranh llớớnn”” KhámKhám pháphá rara cáccác vvấấnn đềđề vàvà làmlàm sángsáng ttỏỏ cáccác mmụụcc đđíchích XemXem xétxét mmọọii nhânnhân ttốố chchủủ chchốốtt ccầầnn chocho thànhthành côngcông ĐĐặặtt rara cáccác mmụụcc đđíchích địđịnhnh llượượngng đượđượcc màmà aiai ccũũngng hihiểểuu LàmLàm chocho cáccác mmụụcc đđíchích đượđượcc liênliên hhệệ logiclogic vvớớii nhaunhau bbằằngng cáchcách dùngdùng viviệệcc phânphân tíchtích nhânnhân ququảả vàvà gigiảả thithiếếtt khoakhoa hhọọcc NhNhậậnn didiệệnn aiai,, cáicái gìgì,, ởở đđââuu,, khikhi nàonào vàvà cáchcách nàonào ththựựcc hihiệệnn cáccác nhinhiệệmm vvụụ ddựự ánán 12/10/2004 3 - Tư duy chiến lược dự án 4 CáchCách titiếếpp ccậậnn TTưư duyduy chichiếếnn llượượcc vvềề ddựự ánán DDựựaa trêntrên nnăămm kháikhái niniệệmm logiclogic – Cách nghĩ nếu - thì – Sự không chắc chắn – Tính định lượng
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.