Nghị định số 140/2006/NĐ-CP

pdf
Số trang Nghị định số 140/2006/NĐ-CP 9 Cỡ tệp Nghị định số 140/2006/NĐ-CP 288 KB Lượt tải Nghị định số 140/2006/NĐ-CP 0 Lượt đọc Nghị định số 140/2006/NĐ-CP 4
Đánh giá Nghị định số 140/2006/NĐ-CP
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Lĩnh vực khác Nghị định về bảo vệ môi trường Quy định về bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ môi trường chiến lược phát triển Chương trình phát triển Dự án phát triển Dự án xây dựng Tài nguyên môi trường Luật môi trường Phí bảo vệ môi trường Nghị định số 155/2016/NĐ CP Xử phạt vi phạm hành chính Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Chính sách bảo vệ môi trường Vi phạm hành chính Nghị định của Chính phủ Luật nhà nước Quy định xử phạt vi phạm hành chính Vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường Bồi thường thiệt hại về môi trường Quy định về chi trả dịch vụ hệ sinh thái Dịch vụ hệ sinh thái Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Bài thuyết trình Kinh tế môi trường Bảo vệ môi trường khí Ô nhiễm môi trường khí Văn bản quản lý môi trường khí Ô nhiễm không khí Nghị định 175 năm 1994 Nghị định Chính phủ 175 Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường nghị định 05 2008 TT BTNMT tài liệu môi trường Hoàn thiện quy định pháp luật Nghị định số 179/2013/NĐ CP Lĩnh vực bảo vệ môi trường Pháp luật về môi trường nghị định 13 2009 TT BTNMT hội đồng thẩm định khái thác tài nguyên tài nguyên khoáng sản thuế tài nguyên tài nguyên thiên nhiên xử lý rác thải nghị định 99 2010 NĐ CP môi trường rừng ô nhiễm môi trường luật tài nguyên môi trường Nghiên cứu Lập pháp Bài viết về pháp luật Nghị quyết số 03 2017 NQ­ HĐND Nghị quyết số 03 2017 Số 03 2017 NQ­ HĐND Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường Lý thuyết Luật Việt Nam NGHỊ ĐỊNH nghị quyết Pháp luật Việt Nam văn bản luật nhân quyền việt nam Luật pháp Việt Nam Xử phạt hành chính luật tổ chức chính phủ bộ tài nguyên Môi trường luật nghị định 159 2007 NĐ CP bảo vệ rừng Quản lý rừng Khoa học môi trường Hiệu ứng nhà kính Nghị định thư Kyoto Biến đổi khí hậu toàn cầu Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Tài liệu tương tự

Nội dung

Nghị định số 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển. Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và Nghị định số 81/2006/NĐ-CP Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. | CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 140/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG CÁC KHÂU LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƢỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHƢƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NGHỊ ĐỊNH Chƣơng 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển. 2. Các loại chiến lƣợc phát triển đƣợc điều chỉnh trong Nghị định này bao gồm: chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, vùng; chiến lƣợc phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nƣớc. 3. Các loại quy hoạch phát triển đƣợc điều chỉnh trong Nghị định này bao gồm: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng (bao gồm cả các lãnh thổ đặc biệt, vùng kinh tế trọng điểm), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nƣớc. 4. Các loại kế hoạch phát triển đƣợc điều chỉnh trong Nghị định này bao gồm: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nƣớc. 5. Các chƣơng trình phát triển đƣợc điều chỉnh trong Nghị định này là các chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội. 6. Các loại dự án phát triển đƣợc điều chỉnh trong Nghị định này bao gồm các dự án đầu tƣ trong nƣớc và các dự án đầu tƣ nƣớc ngoài, cụ thể nhƣ sau: a) Dự án .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.