Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa

doc
Số trang Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa 62 Cỡ tệp Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa 1 MB Lượt tải Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa 0 Lượt đọc Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa 16
Đánh giá Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Công nghệ thông tin báo cáo tốt nghiệp tài liệu mạng máy tính chuyên ngành mạng máy tính giáo trình mạng máy tính câu hỏi về mạng máy tính Báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa Hình thức báo cáo thực tập tốt nghiệp Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy định báo cáo thực tập tốt nghiệp Trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp mẫu báo cáo bài báo cáo thực tập đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp Tiểu luận luận văn báo cáo tiểu luận nghiên cứu đề tài cách viết báo cáo thực tập luận văn mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp luận văn thực tập tốt nghiệp báo cáo thực tập quản lí nhà hàng Quản trị kinh doanh Phân tích báo cáo tài chính Báo cáo tài chính Phương pháp phân tích báo cáo tài chính Lập báo cáo tài chính Tài chính doanh nghiệp Hệ thống báo cáo tài chính trình bày luận văn đề án tốt nghiệp báo cáo thực tập tour xuyên việt bảo vệ luận văn phân tích dự án qui chuẩn quốc tế thẩm định dự án quy định nhà nước Mẫu bìa báo cáo tốt nghiệp Mẫu bìa đẹp Bìa báo cáo mẫu mẫu bìa luận văn Bìa luận văn đẹp báo cáo tour xuyên việt báo cáo ngành du lịch Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công nghệ thông tin Báo cáo thực tập tại Công ty Nhơn Mỹ Quản trị website

Tài liệu tương tự

Nội dung

Cùng với với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, do qui mô và nhu cầu của nó đã nảy sinh ra nền kinh tế mạng. Các hệ thống mạng hiện nay ở nước ta và trên thế giới ngày càng trở nên không thể thiếu được trong mọi hoạt động kinh tế. | M¹ng truy nhËp tõ xa lµ mét gi¶i ph¸p trî gióp cho ng­êi sö dông lµm viÖc tõ xa khai th¸c tµi nguyªn mét c¸ch thuËn tiÖn vµ h÷u hiÖu. Tr­íc ®©y, ng­êi sö dông tõ xa muèn khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng th× chØ b»ng ph­¬ng ph¸p kÕt nèi modem t­¬ng tù qua ®­êng ®iÖn tho¹i. Ph­¬ng ph¸p nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt thÊp v× mçi mét kÕt nèi modem chØ phôc vô ®­îc mét ng­êi t¹i mét tthêi ®iÓm, vµ tèc ®é lµm truy cËp kh«ng cao. Gi¶i ph¸p m¹ng dÞch vô tÝch hîp sè (ISDN) kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm nµy. Nã cho phÐp nhiÒu ng­êi dïng cïng mét lóc truy cËp m¹ng th«ng qua hai giao diÖn BRI vµ PRI. Lµm viÖc trªn ISDN ng­êi dïng sÏ c¶m thÊy dÔ chÞu h¬n v× tèc ®é cña nã nhanh h¬n h¼n PSTN (64Kbps víi mét kªnh BRI). H¬n n÷a, c¸c dÞch vô cña ISDN nh­ Dial Backup, Callback, SOHO sÏ gióp cho ng­êi sö dông tõ xa còng nh­ ng­êi qu¶n trÞ dÔ dµng h¬n trong viÖc qu¶n trÞ m¹ng. Cuèi cïng, ISDN còng cung cÊp nh÷ng ®Æc tÝnh cÇn thiÕt nh­ tÝnh an toµn, tÝnh mÒm dÎo vµ kh¶ n¨ng më réng ®Ó gióp ng­êi sö dông dÔ dµng h¬n trong viÖc thiÕt lËp cÊu h×nh còng nh­ cµi ®Æt.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.