Giáo trình Đo lường nhiệt - Hoàng Dương Hùng

pdf
Số trang Giáo trình Đo lường nhiệt - Hoàng Dương Hùng 140 Cỡ tệp Giáo trình Đo lường nhiệt - Hoàng Dương Hùng 2 MB Lượt tải Giáo trình Đo lường nhiệt - Hoàng Dương Hùng 0 Lượt đọc Giáo trình Đo lường nhiệt - Hoàng Dương Hùng 11
Đánh giá Giáo trình Đo lường nhiệt - Hoàng Dương Hùng
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 140 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Giáo trình Đo lường nhiệt có cấu trúc gồm 6 chương với những nội dung sau: Những khái niệm về đo lường, đo nhiệt độ, đo áp suất và chân không, đo lưu lượng môi chất, đo mức cao môi chất, phân tích chất thành phần trong hỗn hợp. để nắm bắt nội dung chi tiết. | ỉ Í UR GIAO TRÌNH ĐO LƯÒNG NHIỆT - 1 - ĐO LƯỜNG NHIỆT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM VỂ ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 2 ĐO NHIỆT ĐỘ CHƯƠNG 3 ĐO ÁP SUẤT VÀ CHÂN KHÔNG CHƯƠNG 4 ĐO LƯU LƯỢNG MÔI CHẤT CHƯƠNG 5 ĐO MỨC CAO MÔI CHẤT CHƯƠNG 6 PHÂN TÍCH CHẤT THÀNH PHẦN TRONG HỗN HỢP GIAO TRÌNH ĐO LƯÒNG NHIỆT - 2 - MỞ ĐẦU Trong qua trình đấu tranh với thiên nhiên con người cần phai nghiên cưu cac qui luầt cua sự vất khach quan vì vầy phai tìm hiễu quan hê giữa lường va chất cua sự vất cho nên không thể tách rời khoi đo lường. Khoa hoc ky thuầt bắt nguôn tự đo lường. Sự phát triên cua khoa hoc ky thuầt liên quan chắt chẽ vời sư không ngưng hoan thiên cua ky thuầt đo lường. Không co đo lường thì không thê co bầt ky môt khoa hoc tinh vi nao môt khoa hoc ưng dung nao môt thí nghiêm nao. Ky thuầt đo lường nhiêt co liên quan đên nhiêu ngành kinh tê quốc dần vì cac tham sô cua qua trình nhiêt cung la nhưng tham sô quan trong trong rầt nhiêu qua trình san xuầt công nghiêp nông nghiêp. Đo lường nhiêt la qua trình đo cac thông sô trang thai cua môi chầt cua cac qua trình xay ra trong thiêt bị nhiêt. Ví du như đo nhiêt đô t đo ap suầtp đo lưu lường Q . Thiêt bị nhiêt ngay cang phat triên vời cac tham sô cao dung lường lờn do đo cần phai co cac dung cu va phường phap đo lường thích hờp. Mắt khac muốn tư đông hoa qua trình san xuầt nhiêt thì trườc hêtphai đảm bao tôt khầu đo lường nhiêt .Do đo la can bô kỹ thuầt nhiêt không nhưng chỉ nắm ro qua trình san xuầt cua cac thiêt bị nhiêt ma con phai thanh thao ca viêc lưa chon va sư dung cac loai dung cu cung vời cac phường phap đo khac nhau co kha nắng xac định cac sai sô đo lường biêt đoan nhần cac nguyên nhần gầy sai sô va biêt cach khư mầt cac nguyên nhần gầy sai sô đo.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.