Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Đạo Đức Gia Đình

pdf
Số trang Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Đạo Đức Gia Đình 176 Cỡ tệp Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Đạo Đức Gia Đình 1 MB Lượt tải Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Đạo Đức Gia Đình 1 Lượt đọc Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Đạo Đức Gia Đình 7
Đánh giá Giáo Án Rèn Luyện Nhân Cách Đạo Đức Gia Đình
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 176 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Nghệ thuật sống rèn luyện nhân cách phật giáo đạo đức gia đình diệu quang Phật pháp Rèn luyện nhân cách cho học sinh Giáo dục đạo đức cho học sinh Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục Sáng kiến kinh nghiệm bậc tiểu học Sáng kiến kinh nghiệm Luận án tiến sĩ Luận án tiến sĩ Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước Rèn luyện đạo đức cách mạng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam Tinh hoa xử thế Rèn luyện tinh thần Cách xử thế Nguyên tắc xã giao Chinh phục lòng người Đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội Bài giảng Chính trị Bài giảng Chính trị Bài 9 Rèn luyện trở thành công dân tốt Người lao động tốt Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam Rèn luyện thao tác tư duy Tư duy cho trẻ 5 6 tuổi Phương pháp giảng dạy làm quen với hình dạng Phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Môi trường học tập tích cực Nhân cách nhân phẩm kinh doanh Kỹ năng sống rèn luyện kỹ năng ứng xử công sở bí quyết giao tiếp 7 bước đến thành công Luyện lòng tự tin Rèn nghị lực Luyện nhân cách đắc nhân tâm Kỹ năng mềm khuyến khích nhân viên văn hóa doanh nhân Quản lý nhân viên giỏi rèn luyện lỹ năng mẹo thành công bí quyết ứng xử nghìn lẻ một kiểu quan hệ nhân viên sếp nguyên nhân nổi nóng nóng giận Khoa học giáo dục quản lý giáo dục Đạo đức nhà giáo Phẩm chất đạo đức người giáo viên Nâng cao kĩ năng giao tiếp Phát triển đạo đức nhà giáo giáo dục mầm non kỹ năng mầm non dạy học mầm non kỹ năng làm cha mẹ cách dạy con kiến thức cho cha mẹ giáo dục trẻ mầm non Phương pháp dạy trẻ mầm non rèn luyện kỹ năng cho bé dạy trẻ học Phong cách nêu gương của cán bộ Nêu gương Đảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh Nêu gương về đạo đức Tinh thần phục vụ nhân dân tiểu luận nghiên cứu đề tài Xây dựng hình tượng nhà tư vấn tâm lý Dự giờ thăm lớp tiếp xúc giáo viên bộ môn kỹ năng cá nhân cách tăng tự tin mẹo tăng tự tin Giữ chân khách hàng tiết kiệm thời gian

Tài liệu tương tự

Nội dung

Bất cứ một người nào mới bước chân vào đạo Phật đều phải học năm giới, tức là phải thọ Tam quy và Ngũ giới. Tam quy xin quý vị hãy đọc bộ sách Tam Quy do tu viện Chơn Như ấn hành. Còn ở đây là bộ sách Ngũ Giới. Năm giới của đạo Phật là năm giới dạy về đạo đức nhân bản_ nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đạo đức này nói lên được những hành động nhân cách con người về thân, miệng, ý. Cho nên những lời. | DIỆU QUANG GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH TẬP I TU VIỆN CHƠN NHƢ Phật lịch: 2551 – Dƣơng lịch: 6- 2007 - 1 - RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH TẬP I ĐỨC CHUNG THỦY Trong đời sống chỉ có vợ chồng là những người gần gũi nhau nhất, thường chia sẻ những cay đắng ngọt bùi đều có nhau, khi đói khát đồng cam cộng khổ chia nhau; khi đau ốm đồng nuôi nhau. Cuộc đời này không có ai bằng vợ và chồng, vậy cớ sao lại nỡ lòng đánh vợ, chửi chồng - 2 - RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH - DIỆU QUANG LỜI NÓI ĐẦU Baát cöù moät ngöôøi naøo môùi böôùc chaân vaøo ñaïo Phaät ñeàu phaûi hoïc naêm giôùi, töùc laø phaûi thoï Tam quy vaø Nguõ giôùi. Tam quy xin quyù vò haõy ñoïc boä saùch Tam Quy do tu vieän Chôn Nhö aán haønh. Coøn ôû ñaây laø boä saùch Nguõ Giôùi. Naêm giôùi cuûa ñaïo Phaät laø naêm giôùi daïy veà ñaïo ñöùc nhaân baûn – nhaân quaû soáng khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi vaø khoå taát caû chuùng sinh Ñaïo ñöùc naøy noùi leân ñöôïc nhöõng haønh ñoäng nhaân caùch con ngöôøi veà thaân, mieäng, yù. Cho neân nhöõng lôøi noùi vaø nhöõng haønh ñoäng luùc naøo cuõng nheï nhaøng, oân toàn, nhaõ nhaën, cung kính, toân troïng, leã ñoä . Nhöõng haønh ñoäng ñaïo ñöùc aáy ñaày ñuû vaên hoùa vaø ñaïo ñöùc raát cuï theå roõ raøng. Cho neân moïi ngöôøi caàn phaûi hoïc hieåu vaø aùp duïng vaøo cuoäc soáng haèng ngaøy, thì môùi ñem laïi cho söï bình an, yeân oån vaø haïnh phuùc cho mình, cho ngöôøi, cho gia ñình vaø xaõ hoäi. Nhöng noùi ñeán ñaïo ñöùc nhaân baûn – nhaân quaû thì ít ai hieåu bieát vaø löu yù ñeán noù, vì chính noù töø xöa ñeán naøy chöa coù ngöôøi trieån khai thaønh ñaïo ñöùc nhaân baûn – nhaân quaû. Ngöôøi ta bieát ñeán naêm giôùi caám naøy laø nhôø caùc giaûng sö thaày Nam toâng, Baéc toâng hay Thieàn toâng giaûng daïy. Haàu nhö naêm giôùi naøy ñöôïc giaûng daïy nghóa lyù moät caùch chung chung toång quaùt trong giôùi caám chöù khoâng theå ñi saâu vaøo noäi dung ñaïo - 3 - RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH TẬP I ñöùc nhaân baûn – nhaân quaû. Vì theá, bieán naêm giôùi chæ .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.