ĐỀ ÁN: Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

pdf
Số trang ĐỀ ÁN: Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay 49 Cỡ tệp ĐỀ ÁN: Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay 516 KB Lượt tải ĐỀ ÁN: Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay 0 Lượt đọc ĐỀ ÁN: Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay 7
Đánh giá ĐỀ ÁN: Lý luận chung về huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 49 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Kinh tế - Thương mại lý thuyết tài chính tiền tệ Tài chính tiền tệ luận án đề án Huy động vốn Kinh tế thị trường Đầu tư phát triển Toàn cầu hóa kinh tế doanh nghiệp Lý thuyết tiền tệ Chính sách tiền tệ Tài liệu lý thuyết tài chính tiền tệ Luận văn lý thuyết tài chính tiền tệ tài liệu tài chính tiền tệ Đại cương tài chính tiền tệ Bản chất tiền tệ Chức năng tiền tệ lý thuyết tài chính Ôn thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ Câu hỏi lý thuyết tài chính tiền tệ Đề cương Lý thuyết Tài chính Tiền tệ Ôn luyện Lý thuyết Tài chính Tiền tệ Ôn tập lý thuyết tài chính tiền tệ Bài tập lý thuyết tài chính tiền tệ Câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ Bài tập luận giả tài chính tiền tệ Bài tập chính sách tiền tệ Đại cương về tiền tệ Sự ra đời của tiền tệ Sự phát triển của tiền tệ Các chế độ tiền tệ Các học thuyết tiền tệ Thị trường tài chính Cấu trúc thị trường tiền tệ Thuyết trình lý thuyết tài chính tiền tệ Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ tài liệu về lý thuyết tài chính tiền tệ Đề thi Lý thuyết tài chính tiền tệ Bài tập Tiền tệ thị trường tiền tệ Trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ bài tập tài chính tiền tệ Luận văn tài chính tiền tệ Trắc nghiệm tài chính tiền tệ Chức năng của tiền tệ Các khối tiền tệ Cung cầu tiền tệ Vai trò của tiền tệ Bản chất của tiền tệ ản chất của tiền tệ Tổng quan về tiền tệ Bài giảng Tài chính tiền tệ Hình thức tiền tệ Chế độ tiền tệ Cung cấp tiền tệ Tổng hợp Tài chính tiền tệ Câu hỏi Tài chính tiền tệ ôn thi tài chính tiền tệ Ôn tập Tài chính tiền tệ

Tài liệu tương tự

Nội dung

Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực. Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế đã tăng nhanh cả số lượng lẫn chất lượng. Có vốn đầu tư để phát triển Việt Nam sẽ nhanh chóng dùng nó để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và từ đó có cơ sở để phát triển kinh tế nhanh chóng sánh vai với khu vực và trên thế giới. Như vậy vốn có thể coi như một yếu tố không thể thiếu được đối với sự phát triển của một đất nước | Đề án môn học lý thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lê LỜI NÓI ĐẦU Sau 10 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN các thành phần kinh tế được bình đẳng và tự do cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ pháp luật. Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực. Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế đã tăng nhanh cả số lượng lẫn chất lượng. Có vốn đầu tư để phát triển Việt Nam sẽ nhanh chóng dùng nó để xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế và từ đó có cơ sở để phát triển kinh tế nhanh chóng sánh vai với khu vực và trên thế giới. Như vậy vốn có thể coi như một yếu tố không thể thiếu được đối với sự phát triển của một đất nước. Với mục đích vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề vốn cho doanh nghiệp Nhà nước em chọn đề tài này Lý luận chung ve huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay 1 Đề án môn học lý thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lê I. Đăt vấn đề II. Nội dung Chương 1 Lý luận chung về huy động vốn cho phát triển kinh tế ở việt nam hiện nay I. Những vấn đề chung về vốn đầu tư. Vốn đầu tư là vốn được sử dụng để thực hiện mục đích đầu tư đã dự tính. Hiện nay ở các nước đang phát triển kể cả nước ta chưa có sự thống nhất nhận thức về bản chất vai trò của vốn cũng như các hình thức biểu hiện nó. Vì vậy khi đứng trước thực trạng thiếu vốn của nền kinh tế có ý kiến cho rằng cần phải phát hành tiền cho hoạt dộng đầu tư hoặc có ý kiến khác cho rằng cần tiến hành vay vốn nước ngoài trong đó không chỉ vay cho nhu cầu sản xuất mà còn vay cho cả nhu câù tiêu dùng. Do vậy để huy động và sử dụng vốn đầu tư một trong những vấn đề cần thiết đặt ra là phải có sự thống nhất nhận thức về vốn -Vốn là giá trị thực của tài sản hữ hình và vô hình. Tài sản hữu hình gồm 2 bộ phận chính bộ phận thứ nhất là tài sản phục vụ trực tiếp sản xuất như máy móc .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.