BỘ LUẬT DÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ CALIFORNIA

pdf
Số trang BỘ LUẬT DÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ CALIFORNIA 21 Cỡ tệp BỘ LUẬT DÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ CALIFORNIA 488 KB Lượt tải BỘ LUẬT DÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ CALIFORNIA 0 Lượt đọc BỘ LUẬT DÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ CALIFORNIA 1
Đánh giá BỘ LUẬT DÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ CALIFORNIA
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 21 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Lao động - Tiền lương bộ luật dân quyền hướng dẫn nộp thuế california chcức năng cục thuế quy định chung Tạp chí Kinh tế đối ngoại Quyền sở hữu bộ luật dân sự Điểm mới nổi bật về quyền sở hữu Bộ Luật dân sự năm 2015 Chỉnh sửa luật Luật Tố tụng dân sự vi phạm luật dân sự quyết định quyền dân sự nghị định quyền dân sự Luật dân sự hiện hành đề cương luật dân sự Chế định về quyền sở hữu Bộ luật dân sự hiện hành Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Luật học Luật dân sự và tố tụng dân sự Đặc điểm của quyền bề mặt Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015 Quyền bề mặt Tìm tiểu Bộ luật dân sự Bộ luật dân sự năm 2005 Nghĩa vụ dân sự Hợp đồng dân sự Quyền sở hữu trí tuệ Chuyển giao công nghệ Quan hệ dân sự Tạp chí khoa học Pháp luật Việt Nam Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Bảo đảm quyền con người Quyền công dân luật dân sự các tội xâm phạm quyền tự do Pháp luật dân sự dân chủ Tạp chí Luật học Quyền quyết định của đương sự Quyền tự định đoạt của đương sự Bộ luật tố tụng dân sự Tố tụng sơ thẩm Sửa đổi bộ luật dân sự giao dịch bảo đảm Quyền với tài sản bảo đảm Tìm hiểu bộ luật dân sự Tìm hiểu pháp luật chuyển quyền sử dụng đất Tóm tắt luận văn Thạc sỹ Luật học Tóm tắt luận văn Thạc sỹ Bảo đảm quyền bảo vệ đương sự Cải cách chính quyền Quyền con người Luật nhân quyền quốc tế Công ước quốc tế về quyền dân sự Dự thảo 3 Hiến pháp năm 1992 luật NGHỊ ĐỊNH Quyền tác giả quyền liên quan Luật Sở hữu trí tuệ Hành vi dân sự Quyền nhân thân Giao dịch dân sự Tài liệu Luật dân sự kỹ năng đặc thù thụ lý vụ án dân sự Nghiên cứu Lập pháp Bài viết về pháp luật Yêu cầu và thụ lý việc dân sự Hiến pháp năm 2013 Bộ luật dân sự của Việt Nam Quy định chung của Bộ luật dân sự Nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu Quy định chung về thừa kế Tóm tắt luận án Tiến sĩ Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền Bộ máy chính quyền cấp tỉnh Đổi mới chính quyền cấp tỉnh

Tài liệu tương tự

Nội dung

Bộ Luật Dân Quyền của Người Nộp Thuế California (Stats. 88, Ch. 1573) trở thành luật vào năm 1988. Bộ luật này luật hóa nhiều thủ tục hiện hành của Franchise Tax Board, thiết lập Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Nộp Thuế và sáng tỏ quyền của quý vị trong cương vị người nộp thuế tiểu bang California, và nghĩa vụ của chúng tôi đối với quý vị. | Bo Lust Dan QuyIn cua Ngu 6 1 NopThuI California FTB cung cip thong dich di thuan tien cho quy vi. Ban thong dich khong thi dung di thav thi hoac thav dii ban chinh ti ngon ngfr tiing Anh. Nhiộm vụ CỦA sở THUê Franchise Tax Board M. . . ục đích của Sở Thuê là thu đủ thuê doanh thu và điêu hành các chương trình khác đã giao phó cho chúng tôi với chi phí thấp nhất phục vụ công chúng bằng cách không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ và thực thi nhiệm vụ sao cho bảo đảm mức độ tín nhiệm cho công chúng cao nhất vê tính liêm chính hiệu quả và công bằng. T k ft. I TV 2 I T k Tuyên bô Nguyên Tăc QuảN Lý THUê C. hức năng chủ yếu của Franchise Tax Board là thực thi Luật Doanh Thu và Tính Thuế. Chính sách thuế để nâng doanh thu được xác định bởi các viên chức được bầu. Ghi nhớ điều này Franchise Tax Board có nhiệm vụ tiến hành chính sách bằng cách áp dụng đúng đắn các luật do Lập Pháp ban hành để xác định ý nghĩa hợp lý các điều khoản Luật khác nhau xét theo mục đích lập pháp khi thực thi luật và tiến hành công việc này sao cho công bằng vô tư không làm theo quan điểm của chính quyền hay người nộp thuế. Trọng tâm của việc quản lý là phiên dịch luật. Trách nhiệm của mỗi người trong Franchise Tax Board có nhiệm vụ phiên dịch luật cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đúng đắn của mỗi điều khoản do luật pháp qui định và không có thái độ cứng nhắc khi tin rằng mình đang bảo vệ doanh thu thuế. Doanh thu chỉ được bảo vệ đúng đắn khi ý nghĩa thật sự của luật được khẳng định và áp dụng. Franchise Tax Board cũng có trách nhiệm áp dụng và thi hành luật một cách hợp lý và thực tế. Vấn đề chỉ nêu ra khi chính đáng không bao giờ kiên cưỡng hoặc vì các lý do thương mại. Tuy nhiên nhân viên không nên ngần ngại nêu vấn đề đáng đặt ra. Cũng rất quan trọng khi phải thận trọng để đừng đặt thành vấn đề hay yêu cầu tòa án có phán quyết không nhất quán với quan điểm đã được thiết lập của Franchise Tax Board. Quản lý phải vừa hợp lý và vừa cương quyết. Công việc phải được tiến hành với mức tối .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.