BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”

pdf
Số trang BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” 20 Cỡ tệp BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” 370 KB Lượt tải BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” 0 Lượt đọc BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” 3
Đánh giá BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 20 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Kinh tế - Thương mại báo cáo luận văn báo cáo điện tử thư điện tử Thương mại điện tử kinh doanh an toàn thư điện tử Kỹ thuật báo cáo thủ thuật báo cáo phương pháp báo cáo kỹ năng báo cáo mẹo báo cáoKỹ thuật báo cáo mẹo báo cáo Báo cáo thực hiện quyết định Các mẫu văn bản báo cáo Báo cáo trước khi dự án vận hành Báo cáo đánh giá tác động môi trường Văn bản báo cáo thực hiện quyết định Văn bản báo cáo thông dụng Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính doanh nghiệp Cách lập báo cáo tài chính Lập báo cáo tài chính Biểu mẫu báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính Tài chính doanh nghiệp Báo cáo tài chính giữa niên độ Báo cáo tài chính năm Báo cáo tài chính quý Báo cáo tài chính bán niên Hệ thống báo cáo tài chính Báo cáo doanh thu theo ngành Báo cáo doanh thu theo nghề Báo cáo doanh thu Mẫu báo cáo doanh thu Văn bản báo cáo doanh thu Văn bản báo cáo doanh thu thông dụng báo cáo tốt nghiệp Phân tích báo cáo tài chính trình bày luận văn tài liệu báo cáo khoa học cách trình bày báo cáo báo cáo nông nghiệp báo cáo y dược báo cáo sinh học chăn nuôi lợn Mục tiêu báo cáo tài chính Phương pháp lập báo cáo tài chính Nguyên tắc lập báo cáo tài chính Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán báo cáo tài chính Khái quát kiểm toán báo cáo tài chính Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính Tìm hiểu kiểm toán báo cáo tài chính Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính Báo cáo kế toán quản trị Báo cáo dự toán phục vụ cho chức năng hoạch định Báo cáo giá thành sản phẩm Lập báo cáo kế toán quản trị Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bản thuyết minh báo cáo tài chính Các loại báo cáo tài chính Khả năng sinh lời Báo cáo tài chính hằng năm Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo kết quả kinh doanh Tình hình tài chính Báo cáo tài chính tổng hợp Bài giảng Tin học 12 Bài giảng Tin học 12 Bài 9 Bài 9 Báo cáo và kết xuất báo cáo Bài giảng Báo cáo và kết xuất báo cáo Công việc chuẩn bị tạo báo cáo Chức năng của báo cáo Dự báo báo cáo tài chính Dự báo ngân quỹ Báo cáo tài chính tóm tắt Mẫu báo cáo tài chính tóm tắt Văn bản báo cáo tài chính tóm tắt Mẫu văn bản báo cáo tài chính

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm thư điện tử an toàn của đề tài ở dạng các mẫu thử sử dụng mục tiêu an toàn trong thương mại điện tử. Ứng dụng này được phát triển trên cơ sở lý thuyết đã được trình bầy trong phần lý thuyết chung của đề tài. Vì đây chỉ là những mẫu thử, nên khi áp dụng vào thực tế cần có những thay đổi về tham số để đảm bảo sự an toàn khi sử dụng | BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” SẢN PHẨM SỐ 2: THƯ ĐIỆN TỬ AN TOÀN Thuộc đề tài : “Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Mã số ” Hà nội, tháng 9 năm 2004 Trong phÇn nµy chóng t«i sÏ giíi thiÖu s¶n phÈm th− ®iÖn tö an toµn cña ®Ò tµi ë d¹ng c¸c mÉu thö sö dông môc tiªu an toµn trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö. øng dông nµy ®−îc ph¸t triÓn trªn c¬ së lý thuyÕt ®· ®−îc tr×nh bÇy trong phÇn lý thuyÕt chung cña ®Ò tµi. V× ®©y chØ lµ nh÷ng mÉu thö, nªn khi ¸p dông vµo thùc tÕ cÇn cã nh÷ng thay ®æi vÒ tham sè ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn khi sö dông. Tuú theo nhu cÇu cô thÓ mµ chóng ta sÏ sö dông nh÷ng tham sè phï hîp trong øng dông nµy. 2 Néi dung Môc tiªu2 C¸c chøc n¨ng trong hÖ thèng 3 1. Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh 3 2. Göi th− 4 th− 5 4. §äc th− . 6 5. Xo¸ th− . 8 6. In th−. 8 7. T¹o th− môc chøa th− . 8 8. Copy, di chuyÓn .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.