Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ: HỐI ĐOÁI

pdf
Số trang Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ: HỐI ĐOÁI 63 Cỡ tệp Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ: HỐI ĐOÁI 456 KB Lượt tải Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ: HỐI ĐOÁI 0 Lượt đọc Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ: HỐI ĐOÁI 0
Đánh giá Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ: HỐI ĐOÁI
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 63 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Ngân hàng - Tín dụng giáo trình Hoạt động ngân hàng Ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng Nghiệp vụ ngân hàng Bài giảng Thanh toán quốc tế Giáo trình Xây trát láng Giáo trình vật liệu xây dựng Giáo trình Vận chuyển vật liệu Giáo trình Trộn vữa Giáo trình Xây gạch Giáo trình Trát láng Giáo trình sơ cấp nghề xây dựng Chương trình giáo dục đại học Giáo trình giáo dục đại học Giáo dục đại học Tiểu luận giáo dục học Thuyết trình giáo dục đại học Giáo dục đại học Việt Nam Giáo dục đại học thế giới giáo trình tiếng Hàn giáo trình đại cương tài liệu học đại học giáo trình kinh tế giáo trình triết học giáo trình kinh tế vĩ mô giáo trình marketing giáo trình tiếng Hoa giáo trình tiếng Nhật Đội ngũ giáo viên tiểu học Trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học Thực trạng trình độ giáo viên tiểu học Nâng cao trình độ giáo viên tiểu học Trình độ giáo viên tiểu học Phú Giáo Quản lý giáo dục tiểu học Đăng ký viết giáo trình Mẫu Đăng ký viết giáo trình Cách viết Đăng ký viết giáo trình Trình bày Đăng ký viết giáo trình Hình thức Đăng ký viết giáo trình Nội dung Đăng ký viết giáo trình Module Giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Module Giáo dục thường xuyên 26 Chương trình giáo dục pháp luật Chương trình giáo dục văn hóa xã hội Chương trình giáo dục sức khỏe giáo trình đại học Suy nghĩ về giáo trình Đại học Xây dựng giáo trình Đại học Việc xây dựng giáo trình Đại học Chất lượng giáo trình Đại học Nâng cao chất lượng giáo trình Đại học kinh nghiệm lập trình code lập trình kỹ thuật phần mềm chương trình lập trình Lập trình máy tính giáo trình lập trình lập trình SQL giáo trình lập trình SQL tài liệu lập trình SQL ngôn ngữ lập trình SQL tự học lập trình SQL Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C Giáo trình lập trình C Giáo trình Ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ lập trình C Lập trình C Ngôn ngữ lập trình

Tài liệu tương tự

Nội dung

Môn học thanh toán quốc tế là môn học mang tính chuyên nghiệp rất cao, là môn học nghiệp vụ chính trong chuyên ngành ngân hàng và ngoại thương, đó là môn bổ trợ cho sinh viên, giúp sinh viên tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực: tỉ giá hối đoái, thị trường hối đoái, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ,. | TRƯỜNG ĐẠIHỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG 279 Nguyễn Tri Phương, phường 05, Quận 10, TP. HồChí Minh. Telephone: +, + – Fascimile: + Email: bankingfaculty@ - Website: Baøi giaûng moân hoïc THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ Người trình baøy: PGS. TS. Trần Hoaøng Ngaân ngankdtt@, ngannh@, • Moân hoïc Thanh toaùn quoác teá laø moân hoïc mang tính taùc nghieäp raát cao, laø moân hoïc nghieäp vuï chính cuûa sinh vieân chuyeân ngaønh Ngaân haøng vaø Ngoaïi thöông, laø moân boå trôï cho sinh vieân caùc chuyeân ngaønh kinh teá khaùc. • Moân hoïc TTQT giuùp sinh vieân tìm hieåu chuyeân saâu veà caùc lónh vöïc: tyû giaù hoái ñoaùi, thò tröôøng hoái ñoaùi, caùc nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä (Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures Market), caùc phöông tieän thanh toaùn quoác teá (Bill of exchange, Cheque, Payment Card), caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá (T/T, D/P, D/A, CAD, D/C, L/C). • Sinh vieân coù theå thöïc hieän caùc kyõ thuaät nghieäp vuï cuûa moät nhaân vieân phoøng kinh doanh quoác teá cuûa doanh nghieäp, thanh toaùn vieân cuûa phoøng thanh toaùn quoác teá, dealer cuûa phoøng kinh doanh ngoaïi teä Taøi lieäu tham khaûo: Thanh toaùn quoác teá- naêm 2003. Chuû bieân: -Traàn Hoaøng Ngaân Muïc luïc: • Chöông moät: Hoái ñoaùi • Chöông hai: Phöông tieän thanh toaùn quoác teá • Chöông ba: Phöông thöùc thanh toaùn quoác teá Chöông moät GIAÙ HOÁI ÑOAÙI ( Foreign Exchange Rate - FX) 1. Khaùi nieäm: Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù caû cuaû moät ñôn vò tieàn teä nöôùc naøy ñöôïc theå hieän baèng soá löôïng ñôn vò tieàn teä nöôùc khaùc. Ví duï: Ngaøy 19/09/2005, treân thò tröôøng hoái ñoaùi quoác teá ta coù thoâng tin: 1USD = JPY ( Japanese Yen) 1GBP = USD ( United States dollars) 1USD= CHF ( Confederation Helvetique Franc), 1 AUD = USD GBP (Great Britain Pound) 2. Phöông phaùp bieåu thò tyû giaù (Yeát giaù - quotation): 1 ñoàng .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.