AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU

pdf
Số trang AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU 140 Cỡ tệp AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU 558 KB Lượt tải AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 Lượt đọc AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU 4
Đánh giá AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 140 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan
Công nghệ thông tin luận văn báo cáo giao dịch điện tử Thương mại điện tử an toàn thông tin kinh doanh bảo mật thô Luận văn thạc sĩ giáo dục học Phương pháp khai thác lý luận văn học Khai thác lý luận văn học Lý luận văn học trong văn bản lý luận văn học văn học lớp 11 Lập luận trong đoạn văn nghị luận Văn nghị luận Xây dựng đoạn văn nghị luận Lập luận văn nghị luận Bài tập ngữ văn Nghị luận văn học Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam Văn chính luận của Ngô Thì Nhậm Văn chính luận thời Tây Sơn nghiên cứu khoa học Hướng dẫn cách viết luận văn khoa học cách viết luận văn mẹo làm luận văn kinh nghiệm viết luận văn luận văn khoa học cách trình bày luận văn tóm tắt luận văn cách trích dẫn mẫu bìa luận văn hướng dẫn quy cách Cách viết luận văn thạc sĩ Luận văn thạc sĩ lí luận Phương pháp dạy học văn Kỹ năng trình bày luận văn thạc sĩ Nghị luận xã hội Kỹ năng lập luận Kỹ năng làm văn nghị luận Lý thuyết lập luận trong văn nghị luận Luận văn lý luận và phương pháp dạy học Luận văn giáo dục Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục Luận văn quản lý giáo dục Luận văn thạc sĩ Địa lí học Luận văn sư phạm địa lí Luận văn sư phạm toán học Luận văn thạc sĩ tiếng Pháp Luận văn sư phạm ngoại ngữ Luận văn sư phạm tiếng Anh Nghệ thuật viết luận văn Viết luận văn Luận án tiến sĩ Luận văn nghiên cứu Kỹ nguyên số Tiến hành nghiên cứu luận văn Phác thảo luận văn Luận văn Thạc sĩ Văn học Lý luận Văn học ở Việt Nam Lý luận Văn học ở Việt Nam sau 1975 Chủ nghĩa hiện thực trong Văn học Giáo trình Lý luận văn học Việt Nam Văn học Việt Nam Tìm ý tưởng để tạo lập văn bản nghị luận Tạo lập văn bản nghị luận văn học Văn bản nghị luận văn học Văn bản nghị luận Tạo lập văn bản Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn Phương pháp dạy học môn Ngữ văn Vận dụng lí thuyết kiến tạo Dạy học văn nghị luận Luận văn Thạc sĩ Lí luận văn học Lí luận văn học Thi pháp văn xuôi tự sự Ttruyện viết cho thiếu nhi Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Tài liệu tương tự

Nội dung

Trong các hệ thống thông tin, máy tính, kỹ thuật, công cụ và các thủ tục an toàn đóng vai trò thiết yếu, đảm bảo tính liên tục và tin cậy của hệ thống, bảo vệ dữ liệu và các chương trình không bị xâm nhập, sửa đổi, đánh cắp và tiết lộ thông tin trái phép. Tài liệu giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức trong ngành công nghệ thông tin. | BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHÁNH “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” SẢN PHẨM SỐ 3: AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU Thuộc đề tài : “Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm – Mã số ” Hà nội, tháng 9 năm 2004 néi dung Tæng quan vÒ an toµn c¬ së d÷ liÖu .1 1. Giíi thiÖu .1 2. Mét sè kh¸i niÖm CSDL 2 ®Ò an toµn trong CSDL7 4. KiÓm so¸t an toµn 12 5. ThiÕt kÕ CSDL an ThiÕt kÕ CSDL an 1. Giíi thiÖu .34 2. ThiÕt kÕ DBMS an toµn35 Gi¶i ph¸p b¶o vÖ d÷ liÖu CSDL .88 M« h×nh WinSock89 1. Winsock Model .89 2. X©y dùng DLL trªn c¸c 3. Sù liªn kÕt gi÷a Client vµ Server trong m« h×nh 4. C¸c tr¹ng th¸i cña X©y dùng Socket an toµn .99 1. C¸c yªu cÇu khi thiÕt 2. KiÕn tróc .
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.